Intellipool - automatické řízení bazénu

 • Kód produktu:520501
   
 • Záruka:24 měs.
   
 • Cena bez DPH:92 795,04 Kč
   
 • Cena s DPH 21%:112 282,00 Kč
   
 •   
   
Intellipool - automatické řízení bazénu
 
 

Automatický| monitorovací| a ří|dí|cí| systé|m IntelliPool&trade| se vzdá|lený|m pří|stupem ve spojení| s inteligentní|m čerpadlem IntelliFlo®| nabí|zí| sprá|vnou filtrační| rychlost pro každou aplikaci/atrakci.


Systé|m IntelliPool&trade| se vzdá|lený|m pří|stupem ve spojení| s inteligentní|m čerpadlem IntelliFlo®| nabí|zí| sprá|vnou filtrační| rychlost pro každou aplikaci/atrakci a zvy&scaron|uje již tak vý|jimečnou energetickou ú|činnost čerpadla IntelliFlo®|. K ú|sporá|m dojde i v pří|padě dá|vkovaný|ch chemiká|lií|, které| jsou rovněž automaticky ří|zeny systé|mem Intellipool&trade|. Při použití| IntelliChloru bude optimalizovat životnost Va&scaron|eho pří|stroje. Monitoring a nastavení| parametrů bazé|nu je k dispozici přes internet kdykoli a odkudkoli, a to jak pro majitele bazé|nu, tak i pro technika či bazé|ná|ře pomocí| libovolné|ho &bdquo|chytré|ho telefonu&ldquo| připojené|ho k internetu.

Systé|mem Intellipool&trade| se dá| ří|dit a ovlá|dat:

 • filtrace
 • topení|
 • osvětlení|
 • dezinfekce (Cl dá|vková|ní|, pH dá|vková|ní|, soliná|tor)
 • ovlá|dá|ní| čerpadla a atrakcí| -- vodopá|d, chrlič, atd.
 • zakrytí| bazé|nu
 • pří|padně zavlažová|ní| trá|vní|ků, osvětlení| zahrady, atd. (pomocí| pří|davné|ho modulu pro dal&scaron|í| až 4 externí| ří|zené| vstupy/vý|stupy)


Použití|m tohoto systé|mu v kombinaci s čerpadlem Intelliflo je možné| u&scaron|etřit až 90% provozní|ch ná|kladů na spotřebovanou energii a dá|vkované| chemiká|lie (v porovná|ní| s běžný|mi čerpadly). Vý|sledkem je pak kři&scaron|ťá|lově čistá| voda, ú|činněj&scaron|í| filtrace, jednoduchá| obsluha a automatické| ří|zení|.


 |

 • Vzdá|lený| pří|stup pomocí| chytrý|ch telefonů nebo internetu umožňuje sledovat a kontrolovat vá|&scaron| bazé|n kdekoliv a kdykoliv. 
   |
 • Bezdrá|tová| komunikace mezi jednotlivý|mi prvky umožňuje umí|stění| vnitřní|ch komponentů bez nutnosti instalace dodatečný|ch komunikační|ch kabelů. 
   |
 • Intellipool &trade| je první| systé|m, který| plně využí|vá| potenciá|l čerpadla IntelliFlo®| s automatickou proměnnou rychlostí| otá|ček, které| umožňuje volbu nejefektivněj&scaron|í| rychlosti pro každou aplikaci (vý|sledkem je až 90% ú|spora v porovná|ní| s běžný|mi čerpadly).  
   |
 • Možnost vzdá|lené|ho ří|zení| a kontroly - bazé|ná|ř může analyzovat, ře&scaron|it a nastavit mnoho parametrů vzdá|leně, bez nutnosti osobní| ná|v&scaron|těvy bazé|nu. 
   |
 • Intellipool&trade| umí| zasí|lat e-mailové| hlá|&scaron|ení|, alarmy, varová|ní| pří|mo bazé|ná|ři/zá|kazní|kovi, pokud jeden z parametrů např. překračuje své| meze. 
   |
 • Uniká|tní| 2-cest. komunikace s čerpadlem IntelliFlo®| a ú|pravou slané| vody IntelliChlor®| - zaručuje optimá|lní| funkčnost a prodloužení| životnosti s ohledem na kvalitu jakosti bazé|nové| vody.  
   |
 • Instalace je snadná| a jednoduchá|. Intellipool&trade| lze snadno dovybavit do stá|vají|cí|ch bazé|nů. 
   |
 • Pří|mý| a vzdá|lený| pří|stup k ří|zení| světel IntelliBrite ®| 5G LED Pool - časová| změna barvy.   
   |
 • Ná|kladově efektivní| dá|vkovací| čerpadla pro Cl a / nebo kontrola pH , včetně senzoru dostupné| ú|rovni. 
   |
 • Možnost volby automatizované|ho propí|rá|ní| filru při použití| automatické|ho ventilu.  

 |

Ví|ce informací| i sché|ma možné|ho zapojení| naleznete ZDE.  

 
Máte nějaký dotaz na toto zboží? Neváhejte a zeptejte se nás.
*
 
 
*

(zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
 
Přihlásit
Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
Rychlé vyhledávání
Facebook
Reklamace

Pro bližší informace o postupu reklamace klikněte na odkaz: Reklamace

 
 
 
© Bazény Janura