Úprava slané vody ZODIAC TRI 22, do 90 m3

 • Kód produktu:93160090
   
 • Záruka:24 měs.
   
 • Cena bez DPH:43 361,98 Kč
   
 • Cena s DPH 21%:52 468,00 Kč
   
 •   
   
Úprava slané vody ZODIAC TRI 22, do 90 m3
 
 
Automatický systém úpravy vody s možností připojení modulu Tri®-pH/PRO, upravuje hodnotu pH a |nebo pH/chlór |ve vašem bazénu.

Automatický| roz&scaron|í|řitelný| systé|m ú|pravy vody v bazé|nu. Funguje stejně jako Zodiac Ei®|, naví|c k němu můžete připojit Zodiac Tri®|-pH/PRO, který| je schopen upravovat hodnotu pH a nebo u modulu PRO doká|že regulovat hodnotu pH i chló|ru |ve va&scaron|em bazé|nu. Čidlo průtoku nainstalová|no na potrubí|, nebo ve zvlá|&scaron|tní| cele. Snadné| ovlá|dá|ní| intenzity vý|roby chló|ru. U modulu PRO intenzita vý|roby chló|ru regulová|na pomocí| ORP sondy. |Automatické| samočistí|cí| elektrody. Přehledný| LCD displej |k nastavení| filtrační|ho času a vý|roby chló|ru nezá|vazně na sobě.

 |

 • Zaří|zení| určené| |pro napojení| k ú|pravě |slané| vody TRi |pro vysoký| |ú|činek a komfort při koupá|ní|.
 • Funkce "|Boost"| |pro rychlé| zvý|&scaron|ení| produkce chló|ru v pří|padě potřeby
 • Režim "|Low"| |pro sní|žení| produkce chló|ru na minimum v pří|padě zakryté|ho bazé|nu (ruční| aktivace nebo automatická| aktivace pokud je bazé|n vybaven zakrytí|m s elektrický|m ovlá|dá|ní|m).
 • Bezpečnostní| zaří|zení| :
  • Nedostatek průtoku vody (součá|stí| dodá|vky je senzor průtoku)
  • &Scaron|patné| funkční| podmí|nky (nedostatek soly, studená| voda&hellip|)
 • Samočistí|cí| cela pro vytvá|ření| chloru |přepó|lová|ní|m = bez ú|držby
 • Jednoduché| menu na |podsví|cené|m displeji |LCD |= přehledná| kontrola stavu
 • Programová|ní| časů |(2 možná| denní| časová| rozmezí|)
 • Volitelné| roz&scaron|í|ření| |dí|ky 2 pří|davný|m modulům TRi pH a TRi PRO
 • Zá|ruka bezstarosné|ho koupá|ní|(*) |= spolehlivost a klid
 • Zá|suvka pro ovlá|dá|ní| filtrační|ho čerpadla

 |

Technický| list :

Pro jaké| bazé|ny? Nová| konstrukce nebo stá|vají|cí| bazé|n

Typ bazé|nu? V&scaron|echny typy zapu&scaron|těný|ch bazé|nů a v&scaron|echny typy plá|&scaron|ťů

Instalace:  |na pevné| potrubí| DN50 mm nebo DN 63 mm

Objem upravené| vody  |: do 150 m3 |(průměrný| objem vody, mí|rná| oblast)

Typy:  |TRi10 (<| 40 m3), TRi18 (<| 80 m3), TRi22 (<| 100 m3) &| TRi35 (<| 150 m3)

Doporučený| poměr soli:  |4 g/L (minimum = 3 g/L)

Bezpečnostní| zaří|zení|:  |Senzor průtoku + červená| bezpečnostní| kontrolka nedostatečné|ho průtoku vody &| oranžová| bezpečnostní| kontrolka nedostatku soli / studená| voda

Elektrický| vý|kon : 150 |W

Napá|jení| 50 Hz : 220-240 V AC

 
Máte nějaký dotaz na toto zboží? Neváhejte a zeptejte se nás.
*
 
 
*

(zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
 
 
 
 
© Bazény Janura