Calzestab Eisen ex 1 l, pro regulaci tvrdosti vody

 • Kód produktu:911380100
   
 • Záruka:24 měs.
   
 • Cena bez DPH:223,14 Kč
   
 • Cena s DPH 21%:270,00 Kč
   
 •   
   
Calzestab Eisen ex 1 l, pro regulaci tvrdosti vody
 
 

Tekutý| pří|pravek proti usazeniná|m železa, vá|pní|ku a rzi, zabraňuje jejich tvorbě a již vzniklé| usazeniny odstraňuje.

 

Tekutý| pří|pravek zabraňují|cí| |vysrá|žení| vá|pní|ku a jiný|ch |minerá|lů obsažený|ch v |bazé|nové| vodě. Zabraňuje |reakci těchto minerá|lů s |přidá|vanou bazé|novou chemií|, |snižuje spotřebu bazé|nové| |chemie ve tvrdé| vodě.

Tvrdost vody je nejčastěji způsobena množství|m rozpu&scaron|těné|ho vá|pní|ku a hořčí|ku. Ve vět&scaron|ině vod |tyto prvky naprosto dominují|, takže ostatní| můžeme zanedbat a na |definici až tak nezá|leží|. Na tvrdosti vody se podí|lí| vět&scaron|í| měrou vá|pní|k |(poměr Ca:Mg je ve vět&scaron|ině přirozený|ch vod 2:1 až 4:1). |V pří|rodě najdeme vodu jak velmi měkkou, tak velmi tvrdou -- v&scaron|e |zá|leží| na tom, s jaký|mi minerá|ly při&scaron|la voda do styku. Vodovodní| |voda bý|vá| jen zří|dka velmi měkká|, spí|&scaron|e je středně až velmi tvrdá|. |Čí|m ví|ce je bazé|nová| voda tvrd&scaron|í|, tí|m ví|ce se usazuje vodní| |ká|men na stěná|ch bazé|nů. Pro bazé|n je optimá|lní| udržovat tvrdost |vody na hodnotě maximá|lně středně tvrdá|. Je důležité| si uvědomit, |že při odpařová|ní| vody z bazé|nu se vody stá|vá| tvrd&scaron|í|. |Měření| tvrdosti provedeme testry označované| jako testy |&bdquo|celkové| tvrdosti&ldquo|. |

Vý|sledek (v německý|ch stupní|ch a v ppm CaCO3) interpretujeme |takto:

0--4 dGH/0--70 ppm ...velmi měkká| voda
4--8 dGH/70--140 ppm ...měkká| voda
8--12 dGH/140--210 ppm ...středně tvrdá| (polotvrdá|) voda
12--18 dGH/210--320 ppm ...tvrdá| voda
18--30 dGH/320--530 ppm ...velmi tvrdá| voda

Při o&scaron|etřová|ní| bazé|nu a ú|pravě vody je možné| nará|žet na specifické| |problé|my. Pro tyto zvlá|&scaron|tní| pří|pady jsme vyvinuli speciá|lní| prostředky, |které| pomohou rychle a efektivně tyto problé|my vyře&scaron|it a sní|žit tak vý|kyvy |v kvalitě vody při běžné| ú|držbě bazé|nu.

 
Máte nějaký dotaz na toto zboží? Neváhejte a zeptejte se nás.
*
 
 
*

(zadejte prosím výsledek z důvodu ochrany proti zneužití)
 
 
 
 
© Bazény Janura